โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำกิจกรรมเกษตร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีนักเรียน 457 คน มีพื้นที่ 260 ไร่เศษ เด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นเด็กที่ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้ง ทำให้ครูเกิดแนวคิดให้เด็กเหล่านี้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล โรงเรียนจึงจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำสู่เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการส่งเสริมใน 4 เรื่อง ได้แก่ การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำการเกษตรเช่นการปลูกผักสวนครัว การเตรียมพื้นที่ปลูก การพรวนดิน การยกแปลง การปรับปรุงเนื้อดิน กำหนดหลุมปลูก และการดูแลรักษา ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง อาทิ เลี้ยงปลาดุก ฟาร์มเห็ดนางฟ้า เมื่อจบโครงการจะมีการนำไปขายยังท้องตลาด นำเงินมาแบ่งให้กับเด็กนักเรียนที่จัดทำโครงการ เพื่อเป็นทุนการศึกษาโดยขณะนี้เด็กนักเรียนทั้ง 457 คน มีเงินฝากในบัญชีทุกคน เมื่อเด็กจบการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ไม่เป็นภาระแก่สังคม แต่กลับให้ความช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย