สถิติระนอง สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติระนอง ขอความร่วมประชาชนให้ข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ.2552 นางสาวสุภิญญา เชยแสง สถิติจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นขอมูลทางวิชาการประกอบการจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะนำไปสู่การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายจะได้นำไปพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย สถิติจังหวัดระนอง กล่าวว่า จ้าหน้าที่จะทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กรกฎาคม 2552 รวม 20 เขตปฏิบัติงานของจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการสำรวจ หากสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง โทรศัพท์หมายเลข 0-7781-1476 ในวันและเวลาราชการ///////////