เลขาฯ กอศ. คาดว่าจะสามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ในปีการศึกษา 2553 นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คาดว่าจะสามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ในปีการศึกษา 2553 นี้ โดยเชื่อว่าจะทำให้ยอดผู้เรียน ปวส. เพิ่มมากขึ้น นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษาว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจะได้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วจะทำให้การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษามีความสมบูรณณ์ คาดว่าจะสามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ในปีการศึกษา 2553 เนื่องจากมีความพร้อมในด้านหลักสูตร บุคคลากร อาจารย์ผู้สอนอยู่แล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวอีกว่า จากการพิจารณาแนวโน้มจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2552 พบว่ามีผู้สนใจเรียนอาชีวมากขึ้น มีจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 แต่นักศึกษาระดับ ปวส. ลดลง แสดงให้เห็นว่าคนที่เรียนจบระดับ ปวช. หันไปเรียนมหาวิทยาลัย เพราะหากเรียน ปวส. แล้วก็ต้องไปต่อระดับปริญญาตรีอีก และมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ยุบเลิกปริญญาต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว จึงเป็นจุดอ่อนที่เด็กไม่นิยมเรียน ปวส. ดังนั้น หาก สอศ. เปิดเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ก็จะต่อยอดให้เด็กอาชีวระดับ ปวส. ได้ และจะมีนักศึกษามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง