สมเด็จพระสังฆราช ฯ มีพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร พระอารามหลวง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมวราภรณ์ (มนตรี)ฉายาคณิตสโร อายุ 68 พรรษา 47 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร พระอารามหลวง โดยพิธีการแต่งตั้งจัดขึ้นทีวัดเครือวัลย์ ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ซึ่งพระพรหมมุนี รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทำหน้าที่ประธานในพิธี และพลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ จากนั้นพระพรหมมุนี ประทานพระบัญชาสมเด็จพระสังหราชแก่พระธรรมวราภรณ์ พร้อมประทานสัมโมทนียกถาและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ แล้วผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์วัดเครือวัลย์วรวิหาร ทั้งนี้ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าจอมเครือวัลย์ในรัชกาล ที่ 3 เป็นผู้สร้าง และภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานยืน ปางห้ามญาติ พระนามว่าพระพุทธสรรเพชร พร้อมกันนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องนิบาตชาดก หรือพระเจ้าห้าร้อยชาติ ที่สวยงามสมบูรณ์มากกว่าที่ใด และทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้ว