คณะกรรมการสรรหา กทช. (กรณี กทช. พ้นตำแหน่งโดยการจับสลาก) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นตำแหน่งโดยการจับสลาก) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จำนวน 43 ราย ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นตำแหน่งโดยการจับสลาก) ได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอรยชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จำนวน 43 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป สำหรับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กทช. สามารถดูได้จากเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กทช. www.ntc.or.th