ปัตตานี สรุปความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ จ.ปัตตานี ประจำเดือน มิ.ย.2552 กว่า 14 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปัตตานี สรุปความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 กว่า 14 ล้านบาท จังหวัดปัตตานี ได้แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้.- ศูนย์ช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 3,650,000 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี จำนวน 45 ราย เป็นเงิน 616,000 บาท สำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 1,415 ราย เป็นเงิน 8,351,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 98,000 บาท และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 1,389,200 บาท รวมทุกหน่วยงานเป็นเงินทั้งสิ้น 14,104,200 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ จังหวัดปัตตานี (ศาลากลางจังหวัดปัตตานี) โทร. 0-7333-6849 ในวันและเวลาราชการ