อธิบดีกรมการจัดหางาน แนะ นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งที่กรมการจัดหางาน และประกาศรับค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการจัดหางาน แนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ระบุ นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งควมประสงค์ที่กรมการจัดหางาน และประกาศรับคนไทยก่อน 7 วัน นายพิชัย เอกพิทักษ์ดำรง อธืบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย ลาว กัมพุชา และพม่า ว่า ตามกฎหมายได้กำหนดให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปติดต่อทำทะเบียนประวัติ ระหว่านที่ 1 30 กรกฎาคม โดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 80 บาท ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขต จากนั้นให้พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ และทำประกันสุขภาพคนต่างด้าวที่โรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 14 สิงหาคม 52 หลังจากนั้นจึงจะมีสิทธิมาขอรับแบบคำขออนุญาตทำงานระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 29 สิงหาคม ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 1 ปี คนละ 1,800 บาท อย่างไรก็ตามหากนายจ้างที่ต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ต้องไปแจ้งความจำนงที่กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และประกาศรับแรงงานไทย 7 วัน หากไม่มีแรงงานไทยมาสมัคร จึงจะสามารถเปิดรับแรงงานต่างด้าวได้ หากนายจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1694