ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย อริยนันทกะ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขานุการศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ยศชั้นนายพลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูง ประกอบด้วย พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ สมุหราช องครักษ์ พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย เวลา 17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.09 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ นางต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โอเวอร์ซีส์ เอ็ด นำ นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เฝ้า รับประทานทุน