รายงานพิเศษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพิ่มการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังนำร่องโครงการไบโอดีเซลชุมชน เพื่อขยายผลมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งแรกของประเทศ โดยน้ำร้อนที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลสำหรับรถโดยสารภายในวิทยาเขตรังสิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC เป็นศูนย์วิจัยหลักของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ที่ได้เข้าไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green Campus แห่งแรกของประเทศ โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้เปิดตัวเครื่องจักรผลิตไบโอดีเซลชุมชน ขนาดกำลังผลิต 100 ลิตรต่อวัน ที่นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซลใช้กับรถโดยสารภายในวิทยาเขตรังสิต ล่าสุด เพื่อเป็นการขยายผล Green Campus ที่วิทยาเขตรังสิตอย่างครบวงจร รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการ MTEC สวทช. และ ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ สวทช.ได้เพิ่มการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (PV/T) โดยสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล นับเป็นระบบแรกที่ทำสำเร็จในทวีปเอเชีย ผู้อำนวยการ MTEC สวทช. กล่าวว่า ระบบนี้เป็นการนำงานวิจัยโซลาร์เซลล์ไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งยังผลิตได้ทั้งน้ำร้อนและไฟฟ้า พร้อมสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อทดแทนการใช้น้ำมัน ทั้งนี้นอกจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้ว สวทช.จะขยายผลไปสู่ชุมชนที่เหมาะสมต่อไป ด้าน ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการ Green Campus ทำให้มหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดมลพิษ นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยเฉพาะช่วยประหยัดพลังงาน เพราะระบบ PV/T ที่ติดตั้งนี้ สามารถผลิตน้ำร้อนไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ในการให้ความร้อนในถังปฏิกิริยาของเครื่อง ส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้จะต่อเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยอีกด้วย สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ สวทช.ได้มอบหมายสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ SOLARTEC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ ให้มาร่วมสนับสนุน โครงการ Green Campus ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ของ สวทช. ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี สอดคล้องเจตนารมณ์ของการก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการประสานความร่วมมือการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในบริเวณโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตร์ . . .