นักวิจัยไทย-อินเดียร่วมแลกเปลียนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยไทย-อินเดียร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ไทยส่งนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 6 คนไปทำวิจัยที่ประเทศอินเดีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดการสัมมนาร่วมภายใต้หัวข้อเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ตามบันทึกความเข้าใจที่ วช. ลงนามร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (ICSSR) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย โดย ศ.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2549 ในงาน Thailand Research Expo ซึ่งได้เชิญอินเดียมาร่วมงาน จึงได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย โดยไทยส่งนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 6 คนไปทำวิจัยที่ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่นักวิจัยไทยสามารถไปทำวิจัยเพื่อความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งขึ้น ตลอดจนด้านพุทธศาสนา ขณะที่อินเดียก็ส่งนักวิจัยมาประเทศไทย ทั้งนี้จะเชื่อมโยงความร่วมมือกับจีนด้วย เพื่อเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยร่วมกันทั้ง 3 ประเทศต่อไป ด้านนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่าได้มาบรรยายแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแม้เป็นแนวทางสำหรับประชาชนระดับรากหญ้า แต่สามารถประยุกต์เข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอินเดีย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของมหาตมะ คานธี ที่เน้นการพึ่งพาตนเองเช่นกัน แม้อินเดียมีรากฐานจากศาสนาฮินดู ขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานจากศาสนาพุทธที่ยึดหลักทางสายกลาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม