จ.ตราด จัดประชุมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกร เรื่อง "การจดทะเบียนแรงงานต่าด้าว ปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดประชุมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เรื่อง "การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2552 (4 ก.ค. 52) ลานอเนกประสงค์ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดการประชุมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2552 รอบใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2552 ที่อยู่นอกระบบ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับ ได้ทำงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ในกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน 6 กิจการ ได้แก่ กิจการประมง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเนื่องประมงทะเล ผู้รับใช้ในบ้าน และกิจการที่จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเห็นชอบแล้ว 19 กิจการ ดังนั้นเพื่อชี้แจงให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอนและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว และนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สัญชาติ การนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (M0U) การจ้างแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่ทำงานในลักษณะไป-กลับและตามฤดูกาล ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้ขึ้น สำหรับขั้นตอนในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคมนี้ นายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวรายงานตัว ทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ พร้อมชำระค่าบริการ ณ สถานบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รับและยื่นแบบคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด