สสช.จับมือ ก.พ.ร.สำรวจการให้บริการภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ มุ่งสู่การให้บริการประชาชนสูงสุด นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง 75 จังหวัด และ 67 สถาบันอุดมศึกษา โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม นี้ เพื่อรับฟังเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของภาครัฐ โดยจะมีทั้งในรูปของการตอบในแบบสอบถาม ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ รวมทั้งออกไปสัมภาษณ์ประชาชน ณ จุดให้บริการ เช่น การไปรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ การทำบัตรประชาชน ที่อำเภอหรือการไปต่อทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่ง เป็นต้น การสำรวจโครงการนี้เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ย้ำว่า การสำรวจครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติชมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเต็มที่ เสมือนเป็นกระจกสะท้อนการพัฒนาระบบราชการในมุมมองที่มาจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง