ปภ.ตราด เผยแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เผยแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2552 นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2552 ว่า ในแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ จะมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการและเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และยานพาหนะ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย การปฏิบัติงานในขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย และได้จัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดตราด ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และสั่งการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อมอบภารกิจ ทำความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเร็วๆ นี้