ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เตือนผู้มีรถยนต์รับจ้างรับส่งนักเรียน ให้ขออนุญาตตามกฎหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม แจ้งเตือนผู้มีรถยนต์รับจ้าง รับ-ส่ง นักเรียนให้ขออนุญาต นางสาวสายสุนีย์ เกตุแก้ว ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลนำรถกระบะใส่หลังคาและเบาะนั่ง และลักษณะรถตู้ออกวิ่งรับจ้างส่งนักเรียนตามเขตอำเภอต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้ยื่นขออนุญาตใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งรถที่ใช้ในการรับจ้างส่งนักเรียนตามระเบียบของทางราชการ ต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่จำเป็น และผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนด้วย ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าของรถรับส่งนักเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตฯ นำรถไปตรวจสภาพและยื่นคำขออนุญาตใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม หรือ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ฝ่ายวิชาการขนส่ง โทรศัพท์ หมายเลข 0 4377 7032 ในวันและเวลาราชการ