ตราดประชุมเสวนาวิชาการภาษาไท : ภาษาถิ่น จังหวัดตาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตราดประชุมเสวนาวิชาการภาษาไทย : ภาษาถิ่น จังหวัดตราด (3 ก.ค.52 ) นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ภาษาถิ่น จังหวัดตราด ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและภาษาถิ่นจังหวัดตราด ใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นอย่างถูกต้อง เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอดภาษาถิ่นไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจังหวัดตราดสืบไป จึงขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยศึกษานิเทศก์ สื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนง ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดตราด และนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมเสวนาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด หรือทางเว็บไซต์ Http://province.m-culture.go.th/trat ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3952-3948, 0-3952-3970