สธ.สระแก้ว เตรียมเปิด 10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ต้นกรกฎาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขสระแก้ว เตรียมเปิด 10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้บริการเชิงรุกตลอด 24 ชั่วโมง ต้นกรกฎาคมนี้ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากข้อมูลของคณะทำงานจัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พบว่าคนไทยร้อยละ 60 หรือประมาณ 35 ล้านคนตายด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งต้องดูแลในระดับปฐมภูมิจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันนโยบายรัฐบาลต้องการยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้จัดระบบการบริการเชื่อมโยงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อให้การดูแลกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์และเด็ก สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จะมีขอบเขตการให้บริการงานเชิงรุก บริการอย่างต่อเนื่องและสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอื่นๆ การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน มีทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ ที่สำคัญมีการปฏิรูปการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ เอกชน และทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2552 จังหวัดสระแก้วจะได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 9 อำเภอ โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีประชากรมากกว่า 6,000 คน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณ 9-10 คน โดยให้บริการพื้นฐานเพิ่มขึ้น ลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่าย จำนวนผู้ป่วยข้ามเขตก็จะลดลง ทั้งนี้ นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จะเดินทางไปเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้