กาฬสินธุ์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดการประกวดและการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 22 ชิ้นงาน เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (2 ก.ค.52) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสุเมธ ดาโรจน์ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ สำนักงานวิชัยแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และมีน้ำใจซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ การประกวดโครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ โครงงานประเภททดลอง, สำรวจ, สิ่งประดิษฐ์ และประเภททฤษฎี มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งโครงการเข้าร่วม ระดับ ปวช. จำนวน 11 ชิ้นงาน ปวส. จำนวน 11 ชิ้นงาน สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ.2530 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำผลงานนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้น จัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ.2533 ได้มีการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี พ.ศ.2550 ได้เพิ่มการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช., ปวส. ทั้งระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและในระดับชาติ โดยในปี พ.ศ.2552 เป็นการประกวดครั้งที่ 19 โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป