กก.กองทุนเพื่อการส่งคนงานต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักร มีมติ อนุมัติงบเพิ่มเติมกว่า 130 ล้านจัดระเบี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนงานต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักร มีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม กว่า 130 ล้านบาท เพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ทั้งการจัดทำประวัติ ใบอนุญาต สกัดกั้นและจับกุมแรงงานต่างด้าว นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนงานต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2552 หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค.) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการปกครอง ได้รับงบสำหรับการจัดทำทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัว และบัตรอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 49 ล้านบาท กองทัพเรือ ได้รับงบโครงการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพิ่มอีก 5.7 ล้านบาท กองทัพบก ได้รับงบโครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานในการจดทะเบียนรอบใหม่ 1.4 ล้านบาท ส่วนกรมการจัดหางานได้รับงบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน และขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวรวม 17 ล้านบาท นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 1-4 รวม 19 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31 ล้านบาท และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 7.4 ล้านบาท ก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเช่นกัน รวมมีการจัดสรรงบเพิ่มเติมประมาณ 130 ล้านบาท จากเดิมที่จัดสรรงบประจำปีไว้แล้วกว่า 400 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอกับการดำเนินการจัดทำประวัติ ใบอนุญาต สกัดกั้น และจับกุมแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้