จ.ลำปาง เตรียมชี้แจงแนวปฏิบัติเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมชี้แจงแนวปฏิบัติเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 5 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติเห็นชอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 5 จำนวนฝ่ายละ 20 คน ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยในระดับจังหวัด จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเป็นผู้ดำเนินการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง จึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 5 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 16.00 น. ที่โรงแรมเอเชียลำปางโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง นายจ้าง และ ลูกจ้าง ที่สนใจ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ คุณอำไพ กรุงวงศ์ นักวิชาการแรงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5426 5036 .