จุรินทร์เปิด3ดีนำร่องร.ร.โคราช

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเปิดโครงการ 3 ดี (3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา ว่า โครงการ 3 ดีเป็นโครงการที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี ใน 3 เรื่อง คือ 1.ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีจิตสำนึกและรังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Decency) และ 3.ห่างไกลยาเสพติด (Drug) ซึ่งต่อจากนี้ไปทุกโรงเรียนจะต้องคิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ทั้งต้องปลูกฝังให้นักเรียนต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งนำสู่การคอร์รัปชั่น ส่วนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้องการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเข้มข้นขึ้น โดย ศธ.ได้ขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สนับสนุนการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะจัดให้มีผู้นำทางศาสนาเข้าเป็นผู้สอน สำหรับเรื่องยาเสพติด โรงเรียนจะต้องมีแผนทั้งป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา เป็นการแก้ไขและป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดที่ได้ผล

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด