วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

* เทคนิคสอนภาษาไทยให้ต่างชาติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตร การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 4 สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 18 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและวิธี การนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ ผู้สนใจสมัครได้ตั้ง แต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2259-9160, 0-2258- 0320 ต่อ 1640

* ประกวดบทกวีเศรษฐกิจพอเพียง

กองทัพบก สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ และมาคมนิยมไทย เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วม ประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และสารคดีชีวิต ตามแนวพระราช ดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ แบ่งเป็น เรียงความระดับประถมศึกษา หัวข้อ พอเพียง พอกิน พอใช้ใต้ร่มพระบารมี, ร้อยกรองระดับมัธยมศึกษา และปวช. หัวข้อ สุขร่มเย็นทั่วหล้า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและปวส.หัวข้อ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มั่นคงยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสารคดีชีวิต ประเภทบุคคลทั่วไป เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์เชิงสารคดีจริงเกี่ยวกับความสำเร็จอันเกิดจากการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนใจสอบถามรายละเอียดที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก โทร. 0-2297-7785 หรือสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ โทร. 0-2509-4112 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด