กศน.ปัตตานี ติวเข้มครู กศน.เรียนรู้โรคชิคุนกุนยา และไข้เลือดออก นำสู่การเรียนรู้ของนักศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี ติวเข้มครู กศน.เรียนรู้โรคชิคุนกุนยา และไข้เลือดออก นำสู่การเรียนรู้ของนักศึกษา นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ปัญหาการระบาดของโรคชุคุนกุนยา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา อย่างมาก จึงมอบให้ศูนย์ กศน.อำเภอจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้เรื่อง "พิษภัยของโรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะได้เรียนรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของโรคดังกล่าว เพื่อการป้องกันและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ให้กับกลุ่มครู กศน., องค์กรนักศึกษา กศน. และอาสาสมัคร กศน. รวม 3,690 คน จัดอบรมเป็นรายอำเภอ แบ่งเป็นรุ่น ๆ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลมาให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนได้นำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับกลุ่มนักศึกษา บุคคลในครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกัน น ายจรัส กล่าวอีกว่า เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จะไม่ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงใด หน่วยงานใด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา แต่ทุกส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้