บัณฑิตพัฒนาศิลป์เมินกิจกรรมรับน้อง

นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันได้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ในปี 2552 นั้น ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ที่โรงมหรสพ ศาลาเฉลิมกรุง ทางสถาบันจะจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูให้แก่นักศึกษาใหม่ในคณะศิลปะศึกษา และคณะนาฏดุริยางค์ จำนวน 600 คน โดยจะมีการจัดพิธีตามแบบโบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโบราณ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ อีกทัมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจให้นักศึกษาตระหนักในการรักษาคุณงามความดี และจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

นายกมล กล่าวต่อไปว่า ทางสถาบันไม่มีนโยบายในการรับน้องใหม่เหมือนสถาบัน อื่น ๆ เพราะเห็นว่าการรับน้องใหม่เป็นเรื่องที่ อันตราย และไม่ก่อประโยชน์ ในขณะที่การจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูขึ้นนั้น นอกจากจะเป็นการรื้อฟื้นประเพณีโบราณแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนได้เกิด ความมั่นใจในการเรียนเมื่อไดผ่านพิธีกรรมมาแล้ว

ในการจัดพิธีครอบครูและไหว้ครูครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นประธานในพิธี และทรงร่วมพิธีครอบครูเป็นครั้งแรกของสถาบันด้วย โดยมี ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2548 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) เป็นประธานในพิธี สำหรับส่วนภูมิภาค ผมได้มอบหมายให้ทุกสถาบันจัดพิธีด้วยเช่นกัน นายกมล กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด