ประมงสกลนคร นำร่องบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพูนผลผลิตปลา 10 แหล่งน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประมงจังหวัดสกลนคร นำร่องบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพูนผลผลิตปลาในแหล่งน้ำ โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 แหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นายมานพ แจ้งกิจ ประมงจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ โครงการเพิ่มพูนผลผลิตปลาในแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชน า และเกิดรายได้ในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำ จำนวน 10 แหล่งน้ำ เพื่อนำร่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ ดังกล่าว ไปดำเนินการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัด ได้จัดหาพันธุ์ปลามอบให้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำทั้ง 10 แหล่งน้ำนำร่องดังกล่าวด้วย