ก.วิทย์ฯ นำคณะผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมภูฎานลงพื้นที่ศึกษาโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมภูฎาน ลงพื้นที่ศึกษาโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หวังร่วมวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับมือกับภาวะโลกร้อน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังนางสาวเพลดอน ซริงริ่ง (Mrs.Peldon Tshering) รองประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าด้านสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ประเทศภูฎาน เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังได้เคยลงนามความร่วมมือไปก่อนหน้านี้ ว่า ประเทศภูฏานต้องการขอศึกษาการนำวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน เนื่องจากภูฎานต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสนอต่อสหประชาชาติ โดยในวันจันทร์นี้ได้มอบหมายให้ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.และผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนำคณะของภูฎานลงพื้นที่ไปศึกษาโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย-มหาชัย กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร ที่จังหวัดสมุทราสาคร โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ประเทศภูฏานต้องการร่วมทำวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การหาพืชสมุนไพรรักษาโรค การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยได้เชิญตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปภูฏาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยมีพื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ 74 ขณะที่ไทยมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น