รายงานพิเศษ : จ.มุกดาหาร กับแนวทางที่พอเพียงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของราษฎร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การแก้ไขปัญหาความยากจน ของจังหวัดมุกดาหาร และการสงเคราะห์บ้านให้กับประชาชน เกิดขึ้นจาก แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ต้องการสร้างบ้านให้คนจน เพื่อให้คนจนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและคนจนที่ว่านี้ จะต้องเป็นคนจนที่ขยันและสู้ชีวิต ติดตามได้จากรายงาน จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน ตลอดจนการหาแนวทาง เพื่อให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับราษฎร ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดมุกดาหาร ได้แก้ไขปัญหาความยากจนในทุกพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มาช่วยเหลือในการสร้างบ้าน พร้อมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของราษฎร และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจราษฎรที่มีที่อยู่อาศัย แต่อยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะสมในการเข้าอยู่อาศัย และยังไม่มีหน่วยงานราชการใดให้ความช่วยเหลือ โดยขอให้พิจารณาครัวเรือนที่มีความขยัน สามารถต่อยอดโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือได้ นายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้วางแนวทางการช่วยเหลือราษฎร เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย และมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอเพียง บอกเล่าถึงความสำเร็จที่ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือน ที่มีการรายงานขอรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ว่า จนถึงวันนี้ สามารถส่งมอบบ้านที่สร้าง และซ่อมแซมให้ใหม่บนพื้นที่เดิมไปแล้วมากกว่า 132 หลัง โดยที่จังหวัดมุกดาหารได้ให้งบประมาณสนับสนุนคนละครึ่งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้เหลือเพียงบางพื้นที่ ที่ยังอยู่ระหว่างการต่อเติม และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ราษฎรที่เดือดร้อน ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างสม ขณะเดียวกัน ราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างนายประสม โฉมเฉลา อายุ 49 ปี คนจนสู้ชีวิต จากหมู่ที่ 2 บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ ที่ได้รับการสงเคราะห์ในการสร้างบ้านให้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม และเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ดีใจ ที่มีบ้านในวันนี้ เชื่อว่า แม้เป็นคนจนแต่มีความขยันและสู้ชีวิต ย่อมได้รับผลดีตอบแทน ด้านตาสร้อย และยายพวง ไตยนาม 2 สามีภรรยา จากหมู่ที่ 5 บ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้วยการสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมและต่อเติมบ้านให้ กล่าวด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มใจว่า ตนทั้งสองอายุมากแล้ว จะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก จากที่ไม่มีห้องน้ำใช้ ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ดีใจมาก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า บ้านที่สร้างเพื่อให้ราษฎรสามารถเข้าอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมนั้น ต้องสร้างให้อยู่ได้ทุกฤดูกาล เกิดขึ้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในหมู่บ้าน ที่มาช่วยเหลือด้านแรงงาน โดยไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใด ที่สำคัญต้องเป็นบ้านที่คนที่จะเข้าไปอยู่อาศัยพึงพอใจด้วย โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของราษฎร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2552 ที่เน้นการสร้างบ้านให้คนจน ให้สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น เป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ว่า แม้เป็นคนยากจน หากแต่ขยันและอดออม ไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิต ย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอน