ทม.ตราด รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศมนตรีเมืองตราด จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด พร้อมส่งเสริมความประพฤติให้กับเยาวชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิ.ย. 52) นายชัชวาลย์ เอี่ยมอมรนิพิธ รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด กล่าวภายหลังเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด และโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลว่า ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมโดยเฉพาะชุมชนเมือง มักเกิดจากค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ประกอบกับปัจจุบันวัยรุ่นมีค่านิยมที่เสรีมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในหลายด้าน เทศบาลเมืองตราดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ที่มีส่วนในการบ่อนทำลายความมีคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จึงร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 และโรงพยาบาลตราดจัดโครงการทั้งสองขึ้น โดยนำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานศึกษา 4 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองตราดรวม 120 คน เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ โดยใช้หลักธรรมะ และหลักการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายเข้ามาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมกลุ่มในลักษณะค่ายเยาวชนรวม 2 วัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป