ก.พ. จัดสัมมนา "นวัตกรรมกับการเพิ่มขีสมรรถนะของกำลังคนในศตวรษที่ 21

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ จัดการสัมมนาเครือข่ายองค์ความรู้เรื่อง "นวัตกรรมกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของกำลังคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 52 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ จัดการสัมมนาเครือข่ายองค์ความรู้ เรื่อง "นวัตกรรมกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของกำลังคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์ของประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในภาคราชการ เอกชนและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประมาณ 430 คน นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างชุมชนวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านกาบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เพราะการพัฒนากำลังคนให้มีขีดสมรรถนะสูง จะช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิผล เลขาธิการ ก.พ. กล่าวด้วยว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรทุกภาคส่วน และการพัฒนากำลังคนให้มีขีดสมรรถนะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปรับตัวได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ การที่สังคมไทยเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีบุคลากรรุ่นใหม่ หรือ Generation Y เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น การวางแผนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน สำหรับประเด็นการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้าย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมจากฝันสู่ความจริง โดย Mr. Sundara Raj ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้จุดประกายความคิดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นมีการสนทนาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน โดยมีนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ จากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอรส์ ร่วมดำเนินรายการ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด แนวทาง กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าในหน่วยงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในภาคบ่าย ยังได้จัดให้มีการนำเสนอนวัตกรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับฟัง แลกเปลี่ยนและซักถามปัญหาในเชิงลึก ในหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการบริหารในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เรื่อง มิติใหม่ในความรับผิดชอบขององค์กร : Corporate Responsibility การบริหารทางก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร: Succession Management และหัวข้อ ขีดสมรรถนะในการบริหารยุทธศาสตร์ : Execution Capability สำหรับเอกสารประกอบการสัมนนา สำนักงาน ก.พ. จะทำการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ www.thaihrhub.com ในโอกาสต่อไป