ผู้ตรวจฯ มท. พอใจ การปฏิบัติงานการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พอใจ การปฏิบัติงานการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหญ่ 2009 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวรพจน์ รัฐสีมา และนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย การติดตามแร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 การตรวจสอบสถานบริการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ การบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้เรื่องการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคชิคุนกุนยา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในจังหวัด มีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดลงได้ และกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มีความเข้มแข็ง สามารถความสูญเสียได้เช่นกัน