จ.ตราด จัดสัมมนาโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ประชุมสัมมนาโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น "การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพระดับท้องถิ่น รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดสัมมนาโครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2548-2552 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง ซึ่งในวันนี้เป็นการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสำรวจ เพื่อเน้นการดำเนินงานเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ภายใต้ขอบเขตของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย