จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 1-30 ก.ค. นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. แจ้งว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 52 เห็นชอบให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้คนต่างด้าว ซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับ ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน โดยเปิดรับจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค. 52 ที่สำนักงานทะเบียนท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว 60 บาท และค่าธรรมเนียมการคัดรับรองรายการทะเบียนประวัติฉบับละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 80 บาท ลักษณะบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง คือ บัตรมีขนาดกว้าง 5.4 ซ.ม. ยาว 8.6 ซ.ม. ตัวอักษรสีดำ มีตราครุฑอยู่ด้านหน้า วัสดุบัตรทำจากพลาสติก ด้านหลังมีแถบแม่เหล็ก โดยกำหนดให้ด้านหน้าบัตรเป็นรายการบุคคลพื้นสีชมพู ส่วนด้านหลังบัตรเป็นใบอนุญาตทำงาน แยกสีตามประเภทกิจการ คือ กิจการประมงสีฟ้า กิจการต่อเนื่องประมงทะเลสีส้ม กิจการการเกษตรและปศุสัตว์สีเขียว กิจการก่อสร้างสีเหลือง ผู้รับใช้ในบ้านสีเทา และกิจการอื่นๆ สีน้ำตาล ทั้งนี้นายจ้างสามารถพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติได้ที่สำนักงานทะเบียนท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ในระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค. 52