ร่วมส่งคำขวัญ เรียงความ และร้องเพลง ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ลูกจ้าง เข้าร่วมการประกวดคำขวัญ เรียงความ และร้องเพลง เนื่องในงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 นางศุภลักษณ์ พจน์โยธิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552 ซึ่งประกอบด้วย 16 จังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และชันาท โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ส่งเสริมให้ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ตลอดจนชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในงานนี้ กำหนดจัดให้มีกิจกรรมการประกวดคำขวัญความปลอดภัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา, นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และประเภทพนักงาน/ลูกจ้าง กิจกรรมประกวดเรียงความเกี่ยวกับความปลอดภัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และประเภทพนักงาน/ลูกจ้าง สุดท้ายกิจกรรมประกวดร้องเพลงความปลอดภัย ผู้เข้าประกวด ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ผู้สนใจส่งคำขวัญ เรียงความ และส่งชื่อประกวดร้องเพลง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3241-1040, 0-3242-5209 ชื่อผู้ประสานงานนางสุธนาพร แย้มผกา, นางอารีย์ อุรอนันต์, นางสาวประดาว คำรุ่งรักษ์ธรรม