จ.กำแพงเพชร จัดงานนัดพบแรงงานย่อย พรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.กำแพงเพชร เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันพรุ่งนี้ เพื่อลดปัญหาการว่างงาน นางเสาวภา พรเกิด จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร จึงกำหนดจัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 13/2552 ขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้คนหางาน คนว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้มีงานทำ มีรายได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้เลือกสมัครงานตามความรู้ความสามารถ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานในจังหวัดและต่างจังหวัด การสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง / สถานประกอบการ รับลงทะเบียนและให้คำแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว หากประสงค์จะสมัครงาน ให้เตรียมหลักฐานการสมัครงานไปด้วย อาทิ รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชาย และหลักฐานอื่นๆ ที่สำคัญ