ส.ปชส.น่าน นำผู้นำชุมชนและสื่อเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นำผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาความยากจน ขึ้น โดยนำผู้นำชุมชนจากอำเภอเวียงสาและสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน จำนวน 30 คน เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยเลื่อน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความยากจน จึงได้มีการปรับแนวคิดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้าน ซึ่งทางหมู่บ้านยังได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 25 จังหวัดน่าน ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งมีนายสถิตย์ ตันชูชีพ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นสำหรับเผยแพร่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางและปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นต้นแบบแห่งการขยายผล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้