จัดหางานสตูล เปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว และกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 นางสาวชุลีพร โกสินทร์ จัดหางานจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จะดำเนินการเปิดต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กำหนด คือโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลควนกาหลง และเมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลแล้วให้ให้รีบมาดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบอนุญาตทำงานเดิม (บัตรสีชมพู) หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ปี 2552 และ ทร.38/1 กรณีแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน , ใบรับรองแพทย์ , สำเนาหนังสือแจ้งผลอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว , รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป , ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานจำนวน 1,900 บาท กรณีให้ผู้อื่นทำการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลโทรศัพท์ 0-7472-2512-3