กปส.ชวนเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านนิทรรศการภาพถาย "ประชาธิปไตยยุคเริ่มแรกของไทย 24 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านนิทรรศการภาพถ่าย "ประชาธิปไตยยุคเริ่มแรกของไทย ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2552 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย นายรัตนบุรี อติศัพท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ โดยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ "ประชาธิปไตยยุคเริ่มแรกของไทย หรือ Thailand in the Early Days of Democracy เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2552 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไ อาคารมณียา เพลินจิต กรุงเทพมหานคร สำหรับภาพถ่ายที่นำมาจัดในครั้งนี้ ได้แสดงภาพวิวัฒนาการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ดำเนินมาครบปีที่ 77 ในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบัน ภาพที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด 21 ภาพ ทุกภาพล้วนมีคุณค่าหาชมได้ยาก อาทิ ภาพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ภาพกิจกรรมฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน 2482-2484 และภาพกิจกรรมต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสในวันเปิดสภาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2499 ความตอนหนึ่งว่าการมีพรรคการเมืองนั้น นับว่าเป็นงานอีกก้าวหนึ่งของรัฐบาลประชาธิปไตย.....อย่าทำให้การมีพรรคการเมืองขึ้นนั้น เป็นเหตุแห่งการแตกแยกความสามัคคีของชาติได้ ซึ่งนำมาจากหนังสือ Thailand Illustrated ซึ่งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์นำมาจัดแสดงไว้ กรมประชาสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนประชาชนเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านภาพที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2552 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย