ก ไอซีที ร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษาจัดอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อร่วมกันจัดทำและเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความพยายามในการร่วมกันในการส่งเสริมให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง รองปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวด้วยว่า การป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดหรือลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด คือ การให้ความรู้และความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดแต่ประโยชน์ด้านดีมากที่สุด รวมทั้งเรียนรู้วิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี ในการให้ลูกหลานและเยาวชนไทยห่างไกลจากภัยทางอินเทอร์เน็ต และการจะให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ที่ขัดเกลาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่สู่สังคม ให้เป็นแหล่งในการช่วยส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นนั้น จะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และในอนาคตจะมีการนำหลักสูตจากการอบรมนี้ไปประยุกต์รวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่อไป รวมถึงมีเป้าหมายจะขยายความร่วมมือไปสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ทั่วประเทศอีกด้วย