สพฐ.ปลื้มภูฏานชมนำพุทธสู่ร.ร.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังหารือกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรภูฏานและนำกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาค่านิยมและทักษะชีวิต รวมถึงโครงการวิถีพุทธ และโครงการคุณธรรม โดยจัดให้ศึกษาดูงานในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรภูฏาน มีความประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยสามารถนำการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรม จึงอยากร่วมมือการนำหลักพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปสู่การเรียนการสอน

คุณหญิงกษมา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรภูฏานยังสนใจบทบาทของพระภิกษุที่เข้าไปสอนศาสนาในโรงเรียนและโครงการต่างๆ ในเชิงจิตอาสา ทั้งได้ขอความร่วมมือให้สพฐ.ไปช่วยอบรมครู ทั้งก่อนประจำการและระหว่างประจำการ ในการบูรณาการเรื่องวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นองค์รวม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด