กระดานข่าว

... นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษา ธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มอบหมายให้สำนัก งาน กศน. เร่งแก้ปัญหาเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับหรือระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น ในจ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา นั้น กศน.รายงานผลการจัดทำแนว ทางจัดการศึกษาซึ่งจะดำเนินการภายในปีการศึกษา 2552 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดสพฐ. เด็กที่ตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดอปท. และเด็กตกหล่นจากระบบโรงเรียนสังกัดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสถาบันการ ศึกษาปอเนาะ

... คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2551 ว่า ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2550 ยืนยันได้จากคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หรือ National test (เอ็นที) หรือคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สูงขึ้นเกือบทุกวิชาในทุกช่วงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยระดับชั้น ป.3 เป็นการเปรียบเทียบผลการสอบเอ็นที ซึ่งสอบ 2 วิชา คือภาษาไทยและคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนของสพท. นราธิ วาส เขต 1 นราธิวาส เขต 3 ปัตตานี เขต 3 และยะลา เขต 3 ทำคะแนนดีขึ้นทั้ง 2 วิชา ส่วนระดับชั้น ป.6 ซึ่งสอบเอ็นที ในปี 2550 และสอบโอเน็ต ปี 2551 รวม 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา พบว่า นราธิวาส เขต 1 นรา ธิวาส เขต 3 ยะลา เขต 1 และยะลา เขต 3 มีคะแนนดีขึ้น 4 วิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย ส่วนระดับ ม.3 เป็นการเทียบระหว่างเอ็นที ในปี 2550 กับคะแนนโอเน็ต ในปี 2551 ซึ่งสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พบว่า นราธิวาส เขต 1 และเขต 3 ทำคะแนน ดีขึ้น 4 วิชา ยกเว้นภาษาไทย แต่นราธิวาส 2 ไม่มีคะแนนวิชาใดดีขึ้น ขณะที่ ยะลา เขต 1 และยะลา เขต 3 ดีขึ้นทุกวิชายกเว้นภาษาไทยเช่นกัน แต่ยะลา เขต 2 ดีขึ้นเฉพาะวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ส่วนปัตตานี เขต 1 ทำคะแนนดีขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา และภาษาอังกฤษ ปัตตานี เขต 2 ไม่มีวิชาใดคะแนนดีขึ้น และปัตตานี เขต 3 ทำคะแนนดีขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์

สำหรับระดับ ม.6 สอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยนราธิวาส เขต 1 และนราธิวาส เขต 2 ทำคะแนนดีขึ้นวิชาเดียวคือคณิตศาสตร์ นราธิวาส เขต 3 ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และอังกฤษดีขึ้น ส่วนปัตตานี เขต 1 ทำคะแนนดีขึ้นวิชาเดียวคือคณิต ศาสตร์ ปัตตานี เขต 2 และเขต 3 ทำคะแนน ดีขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 3 ทำคะแนนดีขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ ยะลา เขต 2 ทำคะแนนดีขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด