จ.ปัตตานี จัดอบรมที่ปรึกษาแรงงานหญิงเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ปัตตานี จัดอบรมที่ปรึกษาแรงงานหญิง หวังเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงการอบรมที่ปรึกษาแรงงานหญิง ตามโครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ว่า เพื่อให้ที่ปรึกษาแรงงานหญิงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้เกิดระบบเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและสามารถช่วยเหลือแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้แรงงาน ทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาในการทำงาน และปัญหาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เป็นปัญหาหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังอย่างจริงจัง เพราะหากมีการแพร่เข้าสู่สถานประกอบกิจการจะส่งผลต่อตัวผู้เสพและสถานประกอบกิจการ รวมถึงประเทศชาติทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจตลอดจนความมั่นคง จังหวัดปัตตานีจึงได้ดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวัง รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป