ประชาชน ชี้ ความบีบคั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ เร่งให้เกิดความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนรับไม่ได้กับข่าวลูกฆ่าพ่อแม่ พร้อมระบุ ความบีบคั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นตัวเร่งก่อให้เกิดความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ถึงกรณีความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน สะท้อนผ่าน "ข่าวอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สุ่มตัวอย่างจาก 36 จังหวัดทุกภูมิภาค จำนวน 3,867 คน ระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน 2552 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.84 เห็นว่า ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินในวันนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเกิดบ่อยครั้งขึ้น โดยสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่ร้อยละ 29.97 ระบุว่า มาจากความบีบคั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ รองลงมาคือ การขาดสติ จิตสำนึก และเกิดจากอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติดและสิ่งมอมเมาต่างๆ สำหรับข่าวอาชญากรรมที่สะท้อนความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งประชาชนรับไม่ได้มากที่สุด ร้อยละ 34.37 ระบุว่า ข่าวลูกฆ่าพ่อแม่ รองลงมาคือข่าวฆ่าข่มขืน และข่าวทำร้ายด้วยวิธีการทารุณ โหดร้ายผิดมนุษย์ ตามลำดับ ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.79 เกรงว่าหากเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมและความรุนแรงต่อเนื่อง อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงและโหดร้ายเพิ่มมากขึ้น โดยวิธีการที่จะแก้ไขความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.44 เห็นว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแล ป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหา