จ.แม่ฮ่องสอน จัดทำยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดทำยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยมุ่งให้เป็นเมืองสุขภาพและประชาชนมีสุขภาพที่ดี นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เพื่อให้การพัฒนาด้านสาธารสุขของจังหวัดครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้เชิญภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดประเด็นยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจากการร่วมกันระดมความคิดเห็น ได้กำหนดยุทธศาตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกลุ่มอายุ 3. จัดบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และ 6. พัฒนาระบบกระบวนการทำงานให้เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองสุขภาพและประชาชนมีสุขภาพที่ดี