ก.วิทย์ฯ จับมือ คณะแพทย์ชั้นนำสหรัฐฯ ทำโมเดลทางคณิตศาสตร์ป้องกันการแพร่ไข้หวัดใหญ่ 2009 ใน ร.ร.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะแพทย์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียน ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคมไวรัสวิทยา และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ดีเร็ค คัมมิ่งส์ (Dr.Derek Cummings) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคาดการณ์และรับสถานการณ์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จัดทำเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารของประเทศในการตัดสินใจใช้มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคดังกล่าว โดยจะศึกษาว่ามาตรการใดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทยมากที่สุด เนื่องจากขณะนี้มีมาตรการเฝ้าระวังออกมามาก อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การสั่งปิดโรงเรียน การระดม อสม.ทั่วประเทศเดินรณรงค์ ทั้งนี้ เบื้องต้นจะศึกษามาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่อยู่ในโรงเรียนก่อน เพื่อทำเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์รูปแบบแรก โดยขณะนี้สำนักระบาดวิทยาอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์น่าจะทราบผล และสามารถนำไปคาดการณ์ในอนาคตได้ ทั้งนี้ ต้องการเสนอให้ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ศึกษารูปแบบที่เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ทันที เพราะมั่นใจว่าการระบาดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน