รองปลัด มท.เตรียมลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติดตามผลโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามผลโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 13.30 น. นายต่อพงษ์ อ่ำพันธ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ มีกำหนดเดินทางมาตรวจติดตามผลโครงการบ้านท้องถิ่นไทเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ที่อำเภอเมือง และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้า ตลอด0oรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สำหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทยนั้น เป็นความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแ่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดกิจกรรม "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน