จ.สตูล ให้บริการโครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่ ที่ อ.ละงู

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู วันนี้ (18 มิ.ย.52) นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุกในลักษณะของเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐสู่ประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ประมาณ 380 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 61,559 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 85 ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปลูกแตงโม ประมงชายฝั่ง เลี้ยงโค และแพะ ราษฎรประสบปัญหาด้านสาธารณูปโภค ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การไฟฟ้าและประปาไม่ทั่วถึง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และประสบปัญหาเอกสารสิทธิ์ทำกิน