กรมโยธาธิการฯ จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์วางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ฯ นครศรีธรรมราช และพั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์วางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดที่ 7 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อโครงการ รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนำข้อมูลประเด็นข้อคิดเห็นและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ได้มีการวางแบบเบื้องต้น ให้จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองบริการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวกับฝั่งอันดามัน เน้นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลและบนบกให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย-เกาะพะงัน ด้วย และกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและปศุสัตว์ของภาคและสนับสนุนพัฒนาการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย