เนคเทค ทุ่มงบ 10 ล้านบาทให้สถาบันการศึกษาตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนคเทค ทุ่มงบ 10 ล้านบาท ให้สถาบันการศึกษาตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน หวังพัฒนางานวิจัย เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาทให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา เพื่อพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัยให้ได้มาตรฐาน และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี โดยทำหน้าที่ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคนิควิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาเชิงบูรณาการ โดยจะร่วมกันสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เน้นเรื่องการเกษตรและความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อถ่ายทอดให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการระบาดของโรคพืช ระบบให้บริการความรู้เกี่ยวกับราคาสินค้าแบบสั่งตัด ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรด้วยระบบไอที ทั้งนี้ เบื้องต้นจะนำร่องพัฒนาเครือข่ายความรู้ไซเบอร์เบรน (Cyberbrain) ที่ช่วยเก็บข้อมูลด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เนคเทคยังสนับสนุนงบประมาณอีก 5 ล้านบาท สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการรองรับฐานข้อมูลด้านนิเวศวิทยา ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การวิจัยผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงของปะการัง โปรแกรมศึกษาจำนวนประชากรปลาโลมาหลังโหนก ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านทั้งสองแห่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกันนี้ ในอนาคตมีแนวโน้มประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีแบบไร้สาย อุปกรณ์ตรวจวัดเซ็นเซอร์