ยํ้า 415วิทยาลัย เฝ้าระวังหวัดใหญ่

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีนักเรียนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ทำหนังสือแจ้งย้ำและกำชับวิทยาลัย 415 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิค 109 แห่ง วิทยาอาชีวศึกษา 36 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แห่ง วิทยาสารพัดช่าง 54 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 144 แห่ง วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แห่ง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง วิทยาลัยประมง 3 แห่ง กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 11 แห่ง ให้เฝ้าระมัดระวัง โดยเฉพาะการป้องกันตามขั้นตอนการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ฯ ตลอดจนให้โรงเรียนประสานกับสาธารณสุขจังหวัดในกรณีที่พบเด็กป่วยหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย ขณะเดียวกัน อาจารย์จะต้องให้คำแนะนำการปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด