ผลประเมินผู้ว่าฯ

แยกประชาชื่น

ล็อกล้อ

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพโพล เป็นรายล่าสุดที่ออกมาสำรวจความเห็นของประชาชนต่อผลงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.

โดยถือโอกาสวันที่ 15 มิ.ย. ที่เป็นวันครบ 150 วันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์ ออกสำรวจความเห็นจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,161 คน

กรุงเทพโพลระบุคะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ กทม.ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

โดยความพึงพอใจด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตได้คะแนน 5.45 คะแนน ศิลปวัฒธรรมและการพัฒนาเมือง 5.14 คะแนน ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 5.03 คะแนน เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 4.78 คะแนน จราจรและขนส่งมวลชน 4.44 คะแนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.42 คะแนน

ส่วนความเห็นต่อสภาพโดยรวมของ กทม.หลังการปฏิบัติงานครบ 150 วัน ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ พบว่า ร้อยละ 68.8 เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 21.8 เห็นว่าดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 9.4 คิดว่าแย่ลง

ในประเด็นเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กับผลงานในขณะนี้ มีร้อยละ 43.6 คิดว่าทำได้พอกับที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 7.1 ดีกว่าที่คาดหวัง ร้อยละ 12.9 แย่กว่าที่คาดไว้ และร้อยละ 36.3 ไม่ได้คาดหวังเอาไว้

แม้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงาน ผู้ว่าฯกทม.จะได้เพียง 4.88 คะแนน แต่คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ก็ยังได้คะแนนเฉลี่ย 5.27 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ความซื่อสัตย์โปร่งใสได้ 6.01 คะแนน ขณะที่เรื่องความฉับไวในการแก้ปัญหาได้คะแนนต่ำสุด 4.84 คะแนน ส่วนเรื่องที่ประชาชนต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม.ดำเนินการโดยเร่งด่วน 5 อันดับแรก คือ แก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 48.7 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาค่าครองชีพให้คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 9 สร้างผลงานให้เห็นชัดเจนกว่านี้ร้อยละ 8.9 ดูแลเรื่องความสะอาดของถนน ตลาด แม่น้ำ ลำคลอง ร้อยละ 6.4 และใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ ร้อยละ 5.4

แม้คะแนนของแต่ละโพลที่ทยอยออกมาจะแตกต่างกันบ้าง แต่ปัญหาที่คนกรุงเทพฯต้องการให้เร่งแก้ไขก็ยังคงเหมือนเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด