ที่ประชุม คกก.พัฒนาสื่อฯ ตั้ง อนุ กก.พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มอีก 2 ชุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มเติมอีก 2 ชุด เน้นด้านกฎหมาย และการสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดขอบข่ายความหมายสื่อลามก พร้อมบทลงโทษให้มีความชัดเจนมากขึ้น นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งมี นายสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการปราบปราสื่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดขอบข่ายและความหมายของ "สื่อลามก พร้อมบทลงโทษให้มีความครอบคลุม โดยมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมไปศึกษารายละเอียดดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาผู้กระทำผิดมักหลบเลี่ยงกฎหมายจากความหมายที่ไม่ครอบคลุม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการการพัฒนากฎหมายในเชิงระบบ และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายเลขานุการ จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งและพิจารณาลงนามในคำสั่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ จะต้องทำงานให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้คณะกรรมชุดนี้เข้ามาพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านสื่อที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงต้องเร่งหาแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด